Podmínky stránky a Spolku

  1. Artrafika, z. s. (dále jen „Spolek“) je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za účelem naplňování svého poslání, kterým je podpora a rozvoj kulturního života se zaměřením na současnou uměleckou tvorbu
  2. Členové Spolku mohou čerpat členské výhody poskytované jim ze strany Spolku prostřednictvím internetových stránek Spolku.
  3. V souvislosti s čerpáním členských výhod prostřednictvím internetových stránek Spolku člen dobrovolně přispívá Spolku členským příspěvkem, který Spolek směřuje na úhradu nákladů spojených s provozem Spolku.
  4. Osobám, které prostřednictvím internetových stránek Spolku projeví vůli čerpat členskou výhodu poskytovanou Spolkem svým členům v souladu se stanovami Spolku, poskytnou Spolku členský příspěvek a souhlasí s těmito obchodními podmínkami, vzniká řadové členství ve Spolku okamžikem dojití jejich členského příspěvku Spolku. Tyto osoby se zavazují poskytnout platné osobní údaje pro svoji registraci jako řadového člena Spolku.
  5. Členská karta bude novému řadovému členu vystavena při jeho první návštěvě v Galerii Spolku na adrese Sochařská 3, Praha 7 (dále jen „Galerie“).
  6. Řadový člen Spolku je v případě zvolení varianty čerpání členské výhody prostřednictvím osobního odběru v Galerii povinen čerpat tuto členskou výhodu nejpozději do jednoho měsíce od vyjádření vůle tuto členskou výhodu čerpat učiněného prostřednictvím internetových stránek Spolku.
  7. Součástí těchto podmínek jsou stanovy Spolku, které jsou veřejně dostupné na stránkách Obchodního rejstříku.
  8. Údaje poskytované Členem, jako telefon, email a další je možné využít pro informování členů (různé kampaně, informace o galerii a další)