Podmínky stránky a Spolku

  1. Artrafika, z. s. (dále jen „Spolek“) je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za účelem naplňování svého poslání, kterým je podpora a rozvoj kulturního života se zaměřením na současnou uměleckou tvorbu
  2. Členové Spolku mohou požívat členské výhody poskytované jim ze strany Spolku prostřednictvím internetových stránek Spolku.
  3. V souvislosti s požíváním členských výhod prostřednictvím internetových stránek Spolku člen dobrovolně přispívá Spolku členským příspěvkem, který Spolek směřuje na úhradu nákladů spojených s provozem Spolku.
  4. Osobám, které prostřednictvím internetových stránek Spolku projeví vůli čerpat členskou výhodu poskytovanou Spolkem svým členům v souladu se stanovami Spolku, poskytnou Spolku členský příspěvek a souhlasí s těmito obchodními podmínkami, vzniká řadové členství ve Spolku okamžikem dojití jejich členského příspěvku Spolku. Tyto osoby se zavazují poskytnout platné osobní údaje pro svoji registraci jako řadového člena Spolku.
  5. Členská karta bude novému řadovému členu vystavena při jeho první návštěvě v Galerii Spolku na adrese Sochařská 3, Praha 7.
  6. Součástí těchto obchodních podmínek jsou stanovy Spolku, které jsou veřejně dostupné na stránkách Obchodního rejstříku.